Formulario de búsqueda

Oficina de Uso y Promoción del Valenciano
L’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià va ser aprovada en sessió plenària de data 2 de novembre de 2011 per unanimitat.

Cursos de Valencià en línia de la UPV:

La Universitat Politècnica de València enceta hui els cursos en línia per a preparar els nivells C1 i C2 (corresponents al mitjà i superior de la Junta Qualificadora). Més informació

Campanya «Llegir en valencià, paraules d’amor»: més informació

El consell de la setmana (Diputació de València):

Més consells

OBJECTIUS DE L’OFICINA D’US I PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

Esta oficia sense excloure altres activitats destinades al mateix objecte es dedicaria a:

- Informar sobre els drets i obligacions dels usuaris que usen el valencià en les seues relacions públiques.
- Assessorar particulars, col·lectius, empreses i altres interessats sobre com usar el valencià en les seues relacions mercantils, publicitàries, etc.
- Promoure la celebració de cursos específics de valencià administratiu, d'estil, comercial, etc”

  INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

  Des d’aquesta oficina li podem:

  - Informar sobre ajudes i subvencions per a l’ús del valencià. 
  - Informar sobre cursos i proves oficials de valencià i sobre les equivalències de títols en valencià. 
  - Assessorar sobre recursos bibliogràfics i per Internet. 

  MÉS INFORMACIÓ D’INTERÉS

  ESTATUT D’AUTONOMÍA

  Article sext:

  1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià.

  2. L’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.

  3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dos llengües, i adoptarà les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.

  4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la seua llengua.

  5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.

  6. La llei establirà els criteris d’aplicació de la llengua pròpia en l’Administració i l’ensenyament.

  7. Es delimitaran per llei els territoris en els quals predomine l’ús d’una llengua o de l’altra, així com els que puguen ser exceptuats de l’ensenyament i de l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

  8. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua és la institució normativa de l’idioma valencià.

  Article nou

  2. Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de La Generalitat tracten els seus assumptes de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir de servicis públics de qualitat.

  Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada.

  DRETS LINGÜÍSTICS DELS CIUTADANS

  Tota persona té dret a l’ús individual i col·lectiu de la seua llengua, i per tal que aquests drets es complisquen, existeix un marc legal que assegura que es respecten. Conéixer els nostres drets és la millor manera de poder exigir-los.

  Entre les normes que donen suport a la defensa dels drets lingüístics, destaquen:  Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià.

  Árees