Formulari de cerca

Servei d'ajuda a domicili

DEFINICIÓ

L'article 11 de la Llei de 5/1997, de 25 de Juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el Sistema de Serveis Socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en el qual es defineix el contingut dels Serveis Socials Generals, diu que aquests quedaran integrats per diferents serveis i programes, entre els quals es troba  el SERVEI D'AJUDA A domicili, que ho defineix com "un servei per a parar esment de caràcter domèstic, psicològic, rehabilitador, social, personal i educatiu, quan la situació individual o familiar siga d'especial necessitat, promovent la permanència de la persona en el seu nucli familiar o de convivència d'origen".

FINALITAT

    Atendre en el seu propi entorn a persones que presenten problemes per a la realització d'activitats elementals de la vida diària fomentant la seua autonomia personal i evitant el desarrelament del seu entorn i l'ingrés en institucions.

OBJECTIUS

•    Afavorir la permanència de les persones en el seu domicili col·laborant amb les famílies per a atendre les necessitats dels usuaris.
•    Promoure l'autonomia personal  i afavorir hàbits de vida adequats.
•    Previndre o atendre situacions de crisi personal o familiar i afavorir les pròpies responsabilitats.
•    Evitar situacions de solitud i desarrelament en persones que viuen soles.

BENEFICIARIS/-ÀRIES

Requisits:

-    Persones i famílies que a causa de  manques  físiques, psíquiques o socials, no poden afrontar les seues necessitats amb mitjans personals o familiars i precisen l'ajuda d'una altra persona.
-    Estar empadronat en algun municipi dels quals integren el Servei de la Mancomunitat.

NIVELLS D'INTERVENCIÓ:

•    Preventiu : ajuda a pal·liar el progressiu deteriorament personal o de la unitat de convivència.
•    Assistencial: ajuda a cobrir les necessitats que l'usuari no pot realitzar per si mateix.
•    Rehabilitador: ajuda a recuperar les capacitats disminuïdes.
•    Educatiu: ajuda a estimular la falta de capacitats.

PRESTACIONS

    Serveis domèstics i personals i en general atenció a les necessitats que sorgisquen en el desenvolupament de les activitats més comunes de la vida diària.

Àrees