Formulari de cerca

Informació pensions, renda, ajudes...

Pensions no contributives
L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social la gestió de la qual està transferida a la Comunitat Valenciana, assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació o invalidesa i en estat de necessitat, una prestació econòmica, assistència mèdico-farmaceútica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no haja cotitzat o s'haja fet de forma insuficient per a tindre dret a una Pensió Contributiva.
Proporcionen una prestació econòmica i una assistència mèdico-farmaceútica gratuïta, així com serveis socials complementaris a persones que no hagen cotitzat o ho hagen fet de forma insuficient, o es troben en situació d'invalidesa, o en estat de necessitat.

Tramitació:

Renda garantida de Ciutadania
La renda garantida de ciutadania és una prestació econòmica gestionada per la xarxa pública de serveis socials, de caràcter universal, vinculada al compromís dels destinataris de promoure de manera activa la seua inserció sociolaboral i la finalitat de la qual és prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció sociolaboral de les persones que manquen de recursos suficients per a mantindre un adequat benestar personal i familiar, atenent als principis d'igualtat, solidaritat, subsidiarietat i complementarietat.

Tramitació:http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=13906&version=amp

Ajudes d'emergència

Bonometro

Convocatòria de la concessió d'ajudes per a l'obtenció de la Targeta de Transport de metro de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana destinades a persones jubilades y pensionistes.

Àrees