Formulari de cerca

Consell Social
Per Decret de l'alcaldia de data 7 de febrer del 2012 es va aprovar definitivament l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 2011 pel que s'aprovava inicialment el Reglament pel qual es regula la Carta de Participació Ciutadana de Rafelbunyol al no presentar-se reclamacions durant el període d'exposició al públic.

El Reglament pel qual es regula la "Carta de Participació Ciutadana de Rafelbunyol" va entrar en vigor l'endemà d'haver-se publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de la província, i continuarà la seua vigència fins que el Ple del Consell acorde la modificació o derogació. El dit text es va publicar en el BOP del 15 de febrer del 2012.

Amb esta aprovació l'Ajuntament de Rafelbunyol opta així, d'una manera decidida, per la democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. Per a fer-la efectiva, el Reglament arreplega els diferents òrgans, processos i mecanismes de participació que s'han d'aplicar d'acord amb cada circumstància específica. 

El màxim òrgan de la posada en funcionament d'este Reglament és el Consell Social de Rafelbunyol, el qual es constituïx com un òrgan permanent de caràcter consultiu, complementari de l'Ajuntament, sense personalitat jurídica pròpia i que desenrotllarà les seues actuacions dins de l'àmbit territorial d'este municipi. La seua composició és la següent:

a.  Les veïnes i veïns amb representació social o especial coneixement en els àmbits establits en l'article 25.3 del present reglament.

b.  Les entitats ciutadanes l'objectiu de les quals siga la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de les veïnes i veïns que es troben reconegudes oficialment i inscrites en el Registre Municipal d'associacions.

c.   Les associacions de veïns i veïnes reconegudes oficialment i inscrites en el Registre Municipal d'associacions.

d.  Els Consells Sectorials constituïts en el municipi. La representació de cada Consell es realitzarà a proposta dels seus integrants i triada d'entre els components no polítics del Consell Sectorial.

e.   El Consell Escolar Municipal. La representació del Consell es realitzarà a proposta dels seus integrants i triada d'entre els components no polítics d'este.

f.    Els funcionaris i funcionàries municipals que exercisquen càrrecs relacionats amb les actuacions del Consell i que així siguen designats pel Ple de l'Ajuntament.

g.  Els grups polítics amb representació en la corporació municipal. Els seus representants seran nomenats per l'alcalde, a proposta d'estos, a través del seu portaveu.

h.  Els sindicats de treballadores i treballadors i organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit local, a proposta d'estos.

 

Àrees