Formulari de cerca

 • Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica són projectes amb continguts professionals i el seu objectiu és proporcionar als joves entre 16 i 21 anys d'edat, una formació mínima en una professió amb demanda en el mercat laboral, ampliant les seues possibilitats d'inserció professional. Constitueixen una oferta formativa, adaptada a les necessitats específiques de l'alumnat que ha abandonat l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l'Educació Secundària Obligatòria. Aquests programes s'adapten a les circumstàncies personals dels seus destinataris i possibilita la inserció sociolaboral d'aquests.
   
  Durant el curs 2016/2017 s'estan impartint dues modalitats:
   
  OPERACIONS AUXILIARS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
   
  S'imparteix una Formació Bàsica: de les àrees Lingüístic-Social, científic-matemàtica, Formació i Orientació Laboral, Prevenció de riscos laborals i Qualitat Medi-Ambiental i el mòdul d'Activitat física i Esport una Formació Específica de soldadura, alumini i metall en el propi centre. A final de curs, en el mòdul de Formació en Centres de Treball, realitzen pràctiques en empreses, la qual cosa facilita la seua inserció laboral.
   
  REPRODUCCIÓ DE MOTLES I PECES CERÀMIQUES ARTESANALS
   
  És una modalitat per a alumnes entre 16 i 21 anys amb Necessitats Educatives Especials amb discapacitats físiques o psíquiques, amb un nivell d'autonomia personal i social que els permeta, a través de la realització d'aquesta acció formativa, accedir i mantenir un lloc de treball. La seua durada és de dos cursos amb l'objectiu de facilitar un procés d'aprenentatge adaptat a les seues necessitats. S'imparteixen els mòduls de Formació Bàsica: Lingüístic-social, Científic-matemàtic, Formació i orientació laboral, Prevenció de riscos laborals i qualitat mitjà-ambiental, Activitat física i esport; i Formació Específica: Reproducció de peces ceràmiques artesanals mitjançant motles, i pràctiques en el propi centre.

Noticias

Agenda

Árees