• Ens dependents, participats i als que pertany l'Ajuntament

Consell Escolar Municipal

+ info

Vigencia: 
Divendres, Agost 12, 2016
Fecha de efecto: 
Divendres, Agost 12, 2016
Fecha de publicación: 
Divendres, Agost 12, 2016 - 10:15
 • Llei 6/2010, de 28 de maig, de la Generalitat, de modificació del Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell.
 • Decret legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals.
 • Ordre de 3 de novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es regula el procediment per a la constitució dels Consells Escolars Municipals de la Comunitat Valenciana, en desenvolupament del Decret lJlI1989, de 17 de juliol del Consell de la Generalitat Valenciana.

Composició

Article Nové Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els Consells Escolars Territorials i Municipals.

Un. La composició i forma de designació o elecció dels membres dels Consells Escolars Municipals serà la següent:

 •     El President, que serà l'alcalde de l'Ajuntament o regidor en qui delegue.
 •     Professors i personal administratiu i de serveis de Centres Escolars del Municipi, designats per les seues organitzacions sindicals o associacions, sempre que estiguen constituïdes, en atenció a la seua representativitat considerant la proporcionalitat entre els sectors públic i privat, en nombre que represente almenys el trenta per cent del total de membres del Consell.
 •     Pares d'alumnes i alumnes de Centres escolars del Municipi, designats per les seues organitzacions o associacions, sempre que estiguen constituïdes, en atenció a la seua representativitat i en nombre que represente almenys el trenta per cent del total de membres del Consell.
 •     Un regidor delegat de l'Ajuntament.
 •     Directors de Centres públics del Municipi, triats per i entre ells.
 •     Titulars de Centres privats del Municipi, triats per i entre ells.
 •     Representants d'associacions de veïns del Municipi designats per aquestes, en proporció a la seua representativitat.
 •     Representants de l'Administració educativa, designats pel Director Territorial de Cultura i Educació, en nombre que no excedisca del deu per cent del total de membres del Consell.
 •     Representants de les organitzacions sindicals més representatives.
 •     Els Presidents de tots els Consells Escolars del Districte, en el cas que aquests s'hagueren constituït.

Dos. El nombre màxim de components, exclòs el President, serà de trenta. En aquest nombre no estan compresos els Presidents dels Consells Escolars de Districte, que formaren part del Consell Escolar Municipal, qualsevol que siga el seu nombre.

Tres. Cada Ajuntament fixarà el nombre total de vocals que haja de tenir el Consell Escolar Municipal i, la distribució dels mateixos per sectors de representació, amb subjecció al previst en aquest article. En tot cas es respectaran els percentatges mínims de participació dels sectors que ho tenen establit.

 

Consorcis

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de efecto: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de publicación: 
Dimarts, Agost 9, 2016 - 12:30

Empreses Municipals

+ info

Vigencia: 
Dimecres, Juliol 27, 2016
Fecha de efecto: 
Dimecres, Juliol 27, 2016
Fecha de publicación: 
Dimecres, Juliol 27, 2016 - 15:30

Entitats relacionades

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de efecto: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de publicación: 
Dimarts, Agost 9, 2016 - 12:30

Mancomunitats

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de efecto: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de publicación: 
Dimarts, Agost 9, 2016 - 12:15

Xarxa de municipis valencians

+ info

Vigencia: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de efecto: 
Dimarts, Agost 9, 2016
Fecha de publicación: 
Dimarts, Agost 9, 2016 - 12:30

Consells locals

+ info

Vigencia: 
Dijous, Març 9, 2017
Fecha de efecto: 
Dijous, Març 9, 2017
Fecha de publicación: 
Dijous, Març 9, 2017 - 14:15