• Ple municipal

Actes de Plens 2014

+ info

Vigencia: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de efecto: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juliol 21, 2016 - 09:15
Plenos 2014

Actes de Plens 2015

+ info

Vigencia: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de efecto: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juliol 21, 2016 - 09:15
Plenos 2015

Actes de Plens 2016

+ info

Vigencia: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de efecto: 
Dijous, Juliol 21, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Juliol 21, 2016 - 09:15
Plenos 2016

Competències del Ple

+ info

Vigencia: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de efecto: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de publicación: 
Dilluns, Desembre 19, 2016 - 13:00

Corresponen al Ple, una vegada constituït conforme al que es disposa en la legislació electoral, les següents atribucions:

1. Triar i destituir a l'Alcalde del seu càrrec conforme a les regles establides en la legislació electoral.
2. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern municipals.
3. Aprovar el Reglament Orgànic, les Ordenances i altres disposicions de caràcter general que siguen de la competència municipal.
4. Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal, creació o supressió de municipis i de les entitats al fet que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats, i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
5. Aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball de l'Entitat, conformement a les normes estatals previstes en l'article 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i determinar el nombre i característiques del personal eventual, així com aprovar l'oferta anual d'ocupació pública.
6. La fixació de la quantia global de les retribucions complementàries, dins dels límits màxims i mínims i altres prescripcions establides en les normes estatals de desenvolupament de l'article 93 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
7. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal, amb subjecció a les normes reglamentàries que dicte l'Estat en aplicació de l'autorització conferida per l'article 100.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
8. Aprovar les bases que hagen de regir en els concursos de provisió de llocs de treball, amb subjecció a les normes bàsiques que dicte l'Estat, segons el previst en els articles 90.2 i 101 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i resoldre motivadamente els concursos al fet que es refereix l'article 102.2 de la mateixa Llei.
9. L'autorització o denegació de compatibilitat del personal al servei de l'entitat local per a un segon lloc o activitat en el sector públic, així com la resolució motivada reconeixent la compatibilitat o declarant la incompatibilitat del citat personal per a l'exercici d'activitats de l'entitat local, al fet que es refereixen els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
10. Separar del servei als funcionaris de l'entitat, ratificar l'acomiadament del personal laboral i imposar sancions per faltes greus o molt greus als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional que no suposen la destitució del càrrec ni la separació definitiva del servei.
11. La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l'aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seua competència i l'aprovació dels comptes.
12. Acordar les operacions de crèdit o garantia i concedir quitacions i esperes, així com el reconeixement extrajudicial de crèdits.
13. L'alteració de la qualificació jurídica dels béns del Municipi, previ expedient en el qual s'acredite la seua oportunitat i legalitat.
14. L'adquisició de béns i la transacció sobre els mateixos, així com la seua alienació o qualsevol altre acte de disposició incloent la cessió gratuïta a altres Administracions o Institucions Públiques i a institucions privades d'interès públic sense ànim de lucre.
15. La concessió, arrendament o cessió d'ús de béns per més de cinc anys, sempre que la seua quantia excedisca del 10 per 100 dels recursos ordinaris del seu Pressupost.
16. La regulació de l'aprofitament dels béns comunals i la cessió per qualsevol títol de l'aprofitament d'aquests béns.
17. L'exercici d'accions administratives i judicials i la defensa en els procediments incoats contra l'Ajuntament.
18. El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions Públiques.
19. L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions Públiques.
20. L'aprovació dels plans i altres instruments d'ordenació i gestió previstos en la legislació urbanística.
21. L'aprovació de la forma de gestió dels serveis i dels expedients de municipalización.
22. La contractació d'obres, serveis i subministraments la durada dels quals excedisquen d'un any o exigisca crèdits superiors als consignats en el Pressupost anual de l'Entitat i l'aprovació de plecs de condicions generals al fet que hagen de subjectar-se els contractes de la Corporació.
23. L'aprovació dels projectes d'obres quan la contractació de la seua execució siga de la seua competència, conforme al que es disposa en l'apartat anterior.
24. Concedir medalles, emblemes, condecoracions o altres distintius honorífics i conferir títols de fills predilectes o adoptius o de membres honoraris de la Corporació.
25. Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una majoria especial, conforme al que es disposa en l'article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i les altres que expressament li conferisquen les Lleis.

Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

Article 22

1. El Ple, integrat per tots els Regidors, és presidit per l'Alcalde.

2. Corresponen, en tot cas, al Ple municipal en els Ajuntaments, i a l'Assemblea veïnal en el règim de Concejo Obert, les següents atribucions: Paràgraf introductori del número 2 de l'article 22 redactat per l'apartat 1 de la disposició addicional novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl («B.O.I.» 26 juny).Vigència: 27 juny 2008 Es reitera la modificació del paràgraf introductori del número 2 de l'article 22 pel número 1 de la disposició addicional novena del text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana de RD Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana («B.O.I.» 31 octubre).

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats al fet que es refereix l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seua bandera, ensenya o escut.
c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que pose fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguen per objecte l'alteració decualesquiera d'aquests instruments. Lletra c) del número 2 de l'article 22 redactada per l'apartat 1 de la disposició addicional novena del RD Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl («B.O.I.» 26 juny).Vigència: 27 juny 2008 Es reitera la modificació de la lletra c) del número 2 de l'article 22 pel número 1 de la disposició addicional novena del text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana de RD Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana («B.O.I.» 31 octubre).
d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.
i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seua competència i l'aprovació dels comptes; tot açò d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalización.
g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.
h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.
i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.
j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.
k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedisca del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost –excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment supere el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior– tot açò de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
n) Lletra n) del número 2 de l'article 22 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic («B.O.I.» 31 octubre).Vigència: 30 abril 2008
ñ) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.
o) Lletra o) del número 2 de l'article 22 derogada per la lletra b) de la disposició derogatòria única de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic («B.O.I.» 31 octubre).Vigència: 30 abril 2008
p) Aquelles altres que hagen de correspondre al Ple per exigir la seua aprovació una majoria especial.
q) Les altres que expressament li conferisquen les lleis.
3. Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.

4. El Ple pot delegar l'exercici de les seues atribucions en l'Alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les enunciades en l'apartat 2, paràgrafs a), b), c), d), i), f), g), h), i), l) i p), i en l'apartat 3 d'aquest article.

Article 22 redactat per l'apartat 1 de l'article primer de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local («B.O.E.» 17 desembre).Vigència: 1 gener 2004

Composición del Pleno

+ info

Vigencia: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de efecto: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de publicación: 
Dilluns, Desembre 19, 2016 - 13:15

Convocatòries Plens 2016

+ info

Vigencia: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de efecto: 
Dilluns, Desembre 19, 2016
Fecha de publicación: 
Dilluns, Desembre 19, 2016 - 13:30

Convocatòries Plens 2017

+ info

Vigencia: 
Dijous, Juliol 27, 2017
Fecha de efecto: 
Dijous, Juliol 27, 2017
Fecha de publicación: 
Dijous, Juliol 27, 2017 - 09:45

Convocatòries Plens 2018

+ info

Vigencia: 
Dijous, Juliol 27, 2017
Fecha de efecto: 
Dijous, Juliol 27, 2017
Fecha de publicación: 
Dijous, Juliol 27, 2017 - 09:45

Les competències i funcions que exerceix

+ info

Vigencia: 
Divendres, Juliol 29, 2016
Fecha de efecto: 
Divendres, Juliol 29, 2016
Fecha de publicación: 
Divendres, Juliol 29, 2016 - 11:45
El govern i administració municipal, excepte en aquells Municipis que legalment funcionen en règim de Consell obert, correspon a l'Ajuntament, integrat per l'Alcalde i els Regidors.
 
Per al compliment de les seues finalitats, els Ajuntaments, en representació dels Municipis, tindran plena capacitat jurídica per a adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns i drets, celebrar contractes, establir i explotar obres i serveis públics, obligar-se, interposar els recursos establits i exercitar les accions previstes en les lleis.
 
El Municipi gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos, en els termes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i en la seua qualitat d'Administracions Públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues competències, els corresponen en tot cas:
 
a) Les potestats reglamentària i d'autoorganització.
b) Les potestats tributària i financera.
c) La potestat de programació o planificació.
d) Les potestats expropiatòria i de recerca, partió i recuperació d'ofici dels seus béns.
i) La presumpció de legitimitat i l'executivitat dels seus actes.
f) Les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
g) La potestat de revisió d'ofici dels seus actes i acords.
h) La inembargabilidad dels seus béns i drets en els termes previstos en les lleis, les prelacions i preferències i altres prerrogatives reconegudes a la Hisenda Pública per als crèdits de la mateixa, sense perjudici de les quals corresponga a les Hisendes de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.
 
Les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos públics que els estan encomanats i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Llei i al Dret.
 
Competències
Article 25
 
1. El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.
 
2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.
b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.
c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.
i) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.
g) Tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.
i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.
j) Protecció de la salubritat pública.
k) Cementeris i activitats funeràries.
l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.   
n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La
conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.
ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

3. Les competències municipals en les matèries enunciades en aquest article es determinaran per Llei havent d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals conforme als principis de descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera.

4. La Llei al fet que es refereix l'apartat anterior haurà d'anar acompanyada d'una memòria econòmica que reflectisca l'impacte sobre els recursos financers de les Administracions Públiques afectades i el compliment dels principis d'estabilitat, sostenibilitat financera i eficiència del servei o l'activitat. La Llei ha de preveure la dotació dels recursos necessaris per a assegurar la suficiència financera de les Entitats Locals sense que açò puga comportar, en cap cas, una major despesa de les Administracions Públiques.

Els projectes de lleis estatals s'acompanyaran d'un informe del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en el qual s'acrediten els criteris abans assenyalats.

5. La Llei determinarà la competència municipal pròpia que es tracte, garantint que no es produeix una atribució simultània de la mateixa competència a una altra Administració Pública.

Article 25 redactat pel número vuit de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local («B.O.E.» 30 desembre).Vigència: 31 desembre 2013

Article 26

1. Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els serveis següents

a) En tots els Municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.
b) En els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.
c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.
d) En els Municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

 
2. En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents serveis:

a) Recollida i tractament de residus.
b) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.
c) Neteja viària.
d) Accés als nuclis de població.
i) Pavimentació de vies urbanes.
f) Enllumenat públic.

Per a coordinar la citada prestació de serveis la Diputació proposarà, amb la conformitat dels municipis afectats, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la forma de prestació, consistent en la prestació directa per la Diputació o la implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis, mancomunitats o altres fórmules. Per a reduir els costos efectius dels serveis l'esmentat Ministeri decidirà sobre la proposta formulada que haurà de comptar amb l'informe preceptiu de la Comunitat Autònoma si és l'Administració que exerceix la tutela financera.

Quan el municipi justifique davant la Diputació que pot prestar aquests serveis amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per la Diputació provincial o entitat equivalent, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació d'aquests serveis si la Diputació ho considera acreditat.

Quan la Diputació o entitat equivalent assumisca la prestació d'aquests serveis repercutirà als municipis el cost efectiu del servei en funció del seu ús. Si aquests serveis estigueren finançats per taxes i assumeix la seua prestació la Diputació o entitat equivalent, serà a aquesta a qui vaja destinada la taxa per al finançament dels serveis.

3. L'assistència de les Diputacions o entitats equivalents als Municipis, prevista en l'article 36, es dirigirà preferentment a l'establiment i adequada prestació dels serveis mínims.

Article 26 redactat pel número nou de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local («B.O.I.» 30 desembre). Vegeu la disposició addicional tretzena «Consorcis constituïts per a la prestació de serveis mínims.» de la citada Llei Vigència: 31 desembre 2013

Article 27

1. L'Estat i les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les seues respectives competències, podran delegar en els Municipis l'exercici de les seues competències.

La delegació haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, contribuir a eliminar duplicitats administratives i ser conforme amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La delegació haurà de determinar l'abast, contingut, condicions i durada d'aquesta, que no podrà ser inferior a cinc anys, així com el control d'eficiència que es reserve l'Administració delegante i els mitjans personals, materials i econòmics, que aquesta assigne sense que puga suposar una major despesa de les Administracions Públiques.

La delegació haurà d'acompanyar-se d'una memòria econòmica on es justifiquen els principis al fet que es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat i es valore l'impacte en la despesa de les Administracions Públiques afectades sense que, en cap cas, puga comportar una major despesa de les mateixes.

2. Quan l'Estat o les Comunitats Autònomes deleguen en dues o més municipis de la mateixa província una o diverses competències comunes, aquesta delegació haurà de realitzar-se seguint criteris homogenis.

L'Administració delegante podrà sol·licitar l'assistència de les Diputacions provincials o entitats equivalents per a la coordinació i seguiment de les delegacions previstes en aquest apartat.

3. Amb l'objecte d'evitar duplicitats administratives, millorar la transparència dels serveis públics i el servei a la ciutadania i, en general, contribuir als processos de racionalització administrativa, generant un estalvi net de recursos, l'Administració de l'Estat i les de les Comunitats Autònomes podran delegar, seguint criteris homogenis, entre unes altres, les següents competències:

a) Vigilància i control de la contaminació ambiental.
b) Protecció del mitjà natural.
c) Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona.
d) Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma.
i) Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil.
f) Realització d'activitats complementàries en els centres docents.
g) Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de l'article 149.1.28.ª de la Constitució Espanyola.
h) Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, incloent les situades en els centres docents quan s'usen fóra de l'horari lectiu.
i) Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials.
j) Promoció i gestió turística.
k) Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics.
l) Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat.
m) Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat.
n) Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa.
o) Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància.

4. L'Administració delegante podrà, per a dirigir i controlar l'exercici dels serveis delegats, dictar instruccions tècniques de caràcter general i recaptar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió municipal, així com enviar comissionats i formular els requeriments pertinents per a l'esmena de les deficiències observades. En cas d'incompliment de les directrius, denegació de les informacions sol·licitades, o inobservança dels requeriments formulats, l'Administració delegante podrà revocar la delegació o executar per si mateixa la competència delegada en substitució del Municipi. Els actes del Municipi podran ser recorreguts davant els òrgans competents de l'Administració delegante.

5. L'efectivitat de la delegació requerirà la seua acceptació pel Municipi interessat.

6. La delegació haurà d'anar acompanyada en tot cas del corresponent finançament, per a açò serà necessària l'existència de dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l'Administració delegante per a cada exercici econòmic, sent nul·la sense aquesta dotació.

L'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració autonòmica delegante facultarà a l'Entitat Local delegada per a compensar-les automàticament amb altres obligacions financeres que aquesta tinga amb aquella.

7. La disposició o acord de delegació establirà les causes de revocació o renúncia de la delegació. Entre les causes de renúncia estarà l'incompliment de les obligacions financeres per part de l'Administració delegante o quan, per circumstàncies sobrevingudes, es justifique suficientment la impossibilitat del seu acompliment per l'Administració en la qual han sigut delegades sense menyscapte de l'exercici de les seues competències pròpies. L'acord de renúncia s'adoptarà pel Ple de la respectiva Entitat Local.

8. Les competències delegades s'exerceixen conformement a la legislació de l'Estat o de les Comunitats Autònomes.

Article 27 redactat pel número deu de l'article primer de la Llei 27/2013, 27 desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local («B.O.I.» 30 desembre).Vigència: 31 desembre 2013

 

Videoplens

+ info

Vigencia: 
Dijous, Agost 11, 2016
Fecha de efecto: 
Dijous, Agost 11, 2016
Fecha de publicación: 
Dijous, Agost 11, 2016 - 11:15